FÖR VEM BYGGS FÖRBIFARTEN? SAVE TROSA NATURE!

An important post from Anna…

Annas Art - FärgaregårdsAnna

For English version, look below the Swedish text

FÖR VEM BYGGS FÖRBIFARTEN?

Trosa kommun har meddelat att förbifarten ska finansieras genom exploateringsintäkter från västra delarna av Trosa.
I Trafikverkets samrådshandlingar redovisar man trafikflödesberäkningar som indikerar att den största exploateringen kommer att ske söder om Trosa, inte västerut.
Trafikverket beräknar en trafikökning på 129% på Utterviksvägen, vilket indikerar att exploateringen är tänkt att ske på Tureholmshalvön, som uteslutande består av skyddsvärda naturlandskap med höga naturvärden.
Endast en marginell ökning redovisas för Västerljungsvägen i samma beräkningsredovisning.

I samma samrådshandlingar redovisar Trafikverket en karta över tänkta bebyggelseområden invid förbifarten. Dock utelämnar man Ekebonäs, som är föremål för pågående detaljplanering och Gillbergsvik, där också ett förarbete till detaljplanering har inletts av kommunen.
För Ekebonäs lämnar Trosa kommun inte ut några uppgifter om hur många bostäder detaljplanen kommer att rymma. Planförfrågan för Gillbergsvik innehåller 100 tomter och 100-150 båtplatser.

I översiktsplanen 2015 anger man på…

View original post 479 more words

Author: Thomas

I am branch secretary of NAS West Norfolk and #actuallyautistic (diagnosed 10 years ago at the comparatively advanced age of 31). I am a keen photographer, so that most of my own posts contain photos. I am a keen cricket fan and often write about that subject. I also focus a lot on politics and on nature.

%d bloggers like this: